Begroting 2019

Sociaal Domein

Wat is het huidige beleidskader?

Wat is het huidige beleidskader?

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

 • Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 (Raad)
 • Regionale beleidsnotitie Jeugdhulp en Wmo 2017-2020 (College)
 • Uitvoeringsplan Welzijn Next Level 2017-2019 (Raad)

Jeugdwet

 • Verordening Jeugdhulp gemeente Tiel 2018 (Raad)
 • Besluit Jeugdhulp 2018 (College)

Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Verordening Wmo 2018 (Raad)
 • Besluit Wmo 2015 (College)

Participatiewet

 • Beleidsplan tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Tiel(College)
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet Tiel 2016 Raad)
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 Tiel (Raad)
 • Re-integratieverordening Participatiewet Tiel 2017 (Raad)
 • Verordening individuele inkomenstoeslag  Tiel 2017 (Raad)
 • Beleidsregels individuele inkomenstoeslag  Tiel 2017 (College)
 • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Tiel 2015 (Raad)
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet Tiel 2016 (Raad)
 • Verordening cliëntenparticipatie Werkzaak Rivierenland  2016 (Raad)
 • Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Tiel 2017 (Raad)
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Tiel 2016 (Raad)

Participatiewet Bijzondere Bijstand en Minimabeleid

 • Nota Minimabeleid 2018 (College)

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021(Raad)
 • Beleidsregels Schuldhulpverlening (College)
 • Beleidsregels budgetbeheer Tiel 2017
 • Crisisprotocol schuldhulpverlening

Wonen en Zorg

 • Woonvisie Tiel 2014-2018 (Raad)
 • Regionaal beleidskader Samen Dichtbij – Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (Raad)

Inclusie