Begroting 2019

D. Financiering

Vaste leningen

Vaste leningen

In het onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van het verloop van de vaste leningenportefeuille voor het jaar 2019.
                                     (bedragen x € 1.000)

Mutaties in portefeuille

Bedragen

Rentepercentage

Stand per 1 januari 2019

117.636

-/- 0,400%-4,420%

Nieuwe leningen

17.729

Reguliere aflossingen

18.030

Vervroegde aflossingen

Stand per 31 december 2019

177.335

Het al dan niet aantrekken van geld hangt af van het verloop van kasstromen in de gemeente en het verschil tussen inkomsten en uitgaven. De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald door het verloop van verschillende kasstromen: liquiditeitsverloop vanuit de exploitatie, meerjarig investeringsplan, liquiditeitsverloop binnen grondexploitaties en herfinanciering van aflopende leningen.

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie.

2019

2020

2021

2022

Netto schuld quote

84%

83%

83%

84%