Begroting 2019

Inleiding

Algemeen

Algemeen

Aan de raad

Voor het derde jaar presenteren we de begroting 2019-2022 als een website die door iedereen te raadplegen is. Voor degene die daar behoefte aan heeft is op de website een pdf te downloaden.
De opzet van de programma's is in deze begroting veranderd ten opzichte van vorige begrotingen. We maken een onderscheid in doelstellingen enerzijds en resultaten, activiteiten en budgetten anderzijds.
De doelstellingen zijn gericht op de periode 2019-2022, de resultaten en activiteiten op het komende jaar. De budgetten vindt u terug onder het kopje Wat gaat het kosten. Daarin worden ook de verschillen met de begroting 2018 aangegeven.
We gaan werken met indicatoren die gericht zijn op de doelstellingen en resultaten die we benoemd hebben. Deze indicatoren zijn nog niet op alle onderdelen ontwikkeld. Er is sprake van een groeimodel voor de komende jaren.

In elk programma beschrijven we ook de contexten, dat zijn de externe en interne ontwikkelingen, de rol en ontwikkelingen van de verbonden partijen en de huidige beleidskaders. Op die manier proberen we een zo volledig mogelijk beeld te geven van alles wat er in de programma's speelt.

In 2019 gaan we werken met een nieuw rekeningschema. Als gevolg hiervan vinden er enkele verschuivingen plaats tussen programma's en taakvelden. De cijfers 2017 die u in de tabellen terugvindt sluiten daarom niet altijd aan bij de cijfers per programma en taakveld zoals die in de jaarstukken 2017 zijn opgenomen. In totaliteit sluiten de cijfers wel aan.

De paragrafen geven vanuit een ander perspectief zicht op ontwikkelingen. In de opzet hebben we geen wezenlijke veranderingen aangebracht ten opzichte van vorige begrotingen. Dat geldt ook voor deel 4, de Financiële begroting, met daarin meer informatie over alle onderliggende cijfers en financiële overzichten.