Begroting 2019

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans geeft nader inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn kengetallen opgenomen die op basis van deze balans zijn berekend.

Activa

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

Materiële vaste activa

129.553

139.171

138.917

143.136

Financiële vaste activa

10.715

10.181

9.640

9.091

Totaal vaste activa

140.268

149.352

148.556

152.227

Vlottende activa

Voorraden gronden

1.763

1.763

1.763

1.763

Overige vlottende activa

43.849

30.833

28.338

21.766

Totaal vlottende activa

45.612

32.596

30.101

23.529

Totaal activa

185.880

181.948

178.657

175.756

Passiva

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Vaste passiva  

Eigen vermogen

Algemene reserves

8.977

8.807

8.807

8.807

Bestemmingsreserves

24.092

25.560

27.358

29.535

Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen

10.796

11.427

11.935

12.461

Vaste schulden

106.431

100.570

94.973

89.369

Totaal vaste passiva

150.296

146.364

143.073

140.172

Vlottende passiva

Kasgeldleningen

Overige vlottende passiva

29.337

6.247

29.337

6.247

29.337

6.247

29.337

6.247

Totaal vlottende passiva

35.584

35.584

35.584

35.584

Totaal passiva

185.880

181.948

178.657

175.756