Begroting 2019

Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Lijst van afkortingen

AB   Algemeen Bestuur
APV   Algemene Plaatselijke Verordening
ASV   Algemene Subsidieverordening
AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG   Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBV   Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BDU   Brede Doeluitkering
BGT   Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIBOB   Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIG   Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BGP   Bruto Gemeentelijk Product
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BOR   Beheer Openbare Ruimte
BRP   Basis Registratie Personen
BSR   Belasting Samenwerking Rivierenland
BUIG   Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
BVH   Basisvoorziening Handhaving
BWB   Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
BZK   Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO   Collectieve Arbeidsovereenkomst
CKV   Culturele en Kunstzinnige Vorming
CMK   Cultuureducatie met Kwaliteit
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden    
CPOB   Christelijk Primair Onderwijs Betuwe
CROW   Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water en Wegbouw
DB   Dagelijks Bestuur
dBos   de bibliotheek op school
DLG   Dienst Landelijk Gebied
DOR   Digitaal Opkoop Register
DUO   Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO   DienstVerleningsOvereenkomst
ECB   Europese Centrale Bank
ECT   Eerstelijns Centrum Tiel
EFW   Expeditie Flexibel Werken
EMU   Economisch Monitaire Unie
ESF   Europees Sociaal Fonds
EZ   Ministerie van Economische Zaken
Fido   Wet Financiering Decentrale Overheden
FMI   Functiemengingsindex
GBA   Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
GEA   Gelders Energie Akkoord
GIDS   Gezond in de Stad
GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GR   Gemeenschappelijke Regeling
GRIM   Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel
GRP   Gemeentelijk Riolerings Plan
GSO   Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
HIC   High Impact Crimes
HRM   Human Resourses Management
HvT   Hart van Tiel
IAU   Incidentele Aanvullende Uitkering
IBA   Individuele Behandeling van Afvalwater
ICT   Informatie- en Communicatietechnologie
IKC   Integraal Kindcentrum
IM   Informatiemanagement
JOP   Jongeren Ontmoetings Plaats
JPN   Jeugd Preventie Netwerk
JVS   Jeugdvolgsysteem leerplicht
KvK   Kamer van Koophande
MAU   Meerjarig Aanvullende Uitkering
MBO   Middelbaar Beroepsonderwijs
MIRT   Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJP   Meerjarenprogramma
MMP
MO   Maatschappelijke Opvang
MOP   Meerjaren Onderhoudsprogramma
MTO   Medewekers Tevredenheids Onderzoek
NME   Natuur- en milieu-educatie
NNGB   Nederlands Norm Gezond Bewegen
NWD   Netwerkdirectie
OCT   Ondernemerscorporatie Tiel
OCW   Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
ODR   Omgevingsdienst Rivierenland
OGGZ/MO   Openbare Geestelijke Gezondheidszorg/Maatschappelijke Opvang
OGS   Opdrachtgestuurde Samenwerking
OKE   wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OPOR   Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
OZB   Onroerend Zaakbelasting
P&O   Personeel en Organisatie
PGB   Persoonsgebonden budget
PO   Primair Onderwijs
POA   Platform Onderwijs Arbeidsmarkt
Pro   Praktijkonderwijs
PSO   Prestatieladder Sociaal Ondernemen
PWE   Provinciale Werkgelegenheids Enquete
RAR   Regionaal Archief Rivierenland
RAV   Regionale Ambulance Voorziening
RBT   Regionaal Bureau Toerisme
RIE   RisicoInventarisatie en Evaluatie
RIF   Regionaal Investeringsfonds
RMC   Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
ROC Rivor Regionaal Opleidingscentrum Regio Rivierenland
ROCOV Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer
SO   Speciaal Onderwijs
STMR   Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland
SZW   Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TSOb   Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid
UWV   Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VIRR   Verwijs Index Risicojeugd Rivierenland
VGD   Vraaggerichte Dienstverlening
VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO / NCW   Verbond Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijke Werkgeversbond
VO   Voortgezet Onderwijs
VPB   Vennootschapsbelasting
VRGZ   Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV   Voortijdig School Verlaters
VTH   Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VVE   Voor- en vroegschoolse-educatie
Wabo   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WKPB   Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken
WLP   Westluidense Poort
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ   Waardering Onroerende Zaken
WSW   Wet Sociale Werkvoorziening
WVO   Winkelvloer Oppervlakte
Wwb   Wet Werk en Bijstand
ZAT   Zorg- en Adviesteam