Begroting 2019

Financiële overzichten

Financiële overzichten

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2017

begroot 2018

begroot 2019

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

5.821

1.436

4.384

5.950

795

5.155

5.627

960

4.667

02

Sociaal domein

62.973

18.847

44.126

60.752

19.754

40.998

60.796

16.289

44.507

03

Vitale en aantrekkelijke stad

10.533

3.467

7.066

10.679

3.236

7.443

10.756

3.334

7.422

04

Mobiliteit

2.599

2.082

516

3.273

2.672

601

3.313

2.759

554

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

9.092

10.248

-1.156

4.305

2.478

1.827

3.518

1.381

2.136

06

Openbare ruimte

8.016

4.595

3.421

8.662

4.499

4.162

9.358

4.603

4.755

07

Onderwijs

8.468

3.483

4.985

7.288

2.874

4.414

8.481

4.215

4.266

08

Inwoners en bestuur

3.121

865

2.256

3.453

529

2.924

3.675

558

3.116

99

Algemene baten en lasten

14.157

89.572

-75.416

14.763

82.482

-67.719

13.914

84.956

-71.042

totaal exclusief reserves

124.778

134.596

-9.818

119.126

119.319

-193

119.437

119.056

381

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2017

begroot 2018

begroot 2019

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

15

39

-24

0

23

-23

0

23

-23

02

Sociaal domein

838

997

-159

0

0

0

0

0

0

03

Vitale en aantrekkelijke stad

273

526

-253

820

226

595

623

298

325

04

Mobiliteit

50

0

50

1.150

4.023

-2.873

1.245

979

266

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

3.557

172

3.385

64

382

-318

0

397

-397

06

Openbare ruimte

204

140

64

3.000

0

3.000

0

167

-167

07

Onderwijs

292

273

18

981

122

860

292

207

84

08

Inwoners en bestuur

0

0

0

0

0

0

0

82

-82

99

Algemene baten en lasten

10.054

3.317

6.736

743

1.791

-1.048

943

1.331

-388

totaal mutatie reserves

15.283

5.465

9.818

6.760

6.566

193

3.102

3.484

-381

totaal van de programma's

140.061

140.061

0

125.885

125.885

0

122.540

122.540

0

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

5.694

795

4.899

5.663

795

4.868

5.663

795

4.868

02

Sociaal domein

60.351

16.329

44.022

60.226

16.545

43.680

60.754

16.904

43.850

03

Vitale en aantrekkelijke stad

11.008

3.334

7.675

10.802

3.334

7.468

10.761

3.334

7.427

04

Mobiliteit

3.379

2.862

517

3.372

2.862

509

3.366

2.862

504

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

3.294

1.362

1.931

3.176

1.360

1.815

3.147

1.158

1.988

06

Openbare ruimte

9.261

4.528

4.733

9.355

4.528

4.827

9.347

4.528

4.819

07

Onderwijs

10.275

5.464

4.810

8.876

4.215

4.661

9.193

4.215

4.979

08

Inwoners en bestuur

3.270

260

3.010

3.277

266

3.010

3.265

225

3.040

99

Algemene baten en lasten

14.335

85.842

-71.507

14.399

86.358

-71.958

14.478

85.651

-71.173

totaal exclusief reserves

120.868

120.778

90

120.264

120.264

-1.118

119.974

119.672

301

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

0

23

-23

0

0

0

0

0

0

02

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Vitale en aantrekkelijke stad

817

554

263

817

348

469

817

342

475

04

Mobiliteit

1.348

1.048

300

1.348

975

373

1.348

972

376

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

0

306

-306

0

305

-305

0

304

-304

06

Openbare ruimte

0

75

-75

0

75

-75

0

75

-75

07

Onderwijs

822

386

436

824

35

789

424

35

389

08

Inwoners en bestuur

0

47

-47

0

0

0

0

0

0

99

Algemene baten en lasten

406

1.045

-640

532

664

-133

-499

664

-1.163

totaal mutaties reserves

3.394

3.484

-90

3.521

2.402

1.118

2.091

2.392

-301

totaal van de programma's

124.261

124.261

0

122.667

122.667

0

122.064

122.064

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2017

begroot
2018

begroot
2019

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.017

0

2.017

2.470

0

2.470

2.664

0

2.664

0.10

Mutaties reserves

6.623

5.367

1.256

4.092

6.566

-2.474

2.901

3.484

-582

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

8.455

0

8.455

-333

0

-333

201

0

201

0.2

Burgerzaken

1.084

865

220

958

529

429

986

558

427

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

981

1.457

-476

898

753

146

1.113

759

354

0.4

Overhead

14.285

1.509

12.776

14.863

1.256

13.607

13.638

1.267

12.371

0.5

Treasury

-1.071

592

-1.662

-310

553

-862

84

509

-425

0.61

OZB woningen

592

4.001

-3.408

288

4.420

-4.132

407

4.560

-4.153

0.62

OZB niet-woningen

0

3.926

-3.926

273

4.183

-3.910

171

4.377

-4.206

0.63

Parkeerbelasting

0

1.346

-1.346

0

1.953

-1.953

0

2.006

-2.006

0.64

Belastingen Overig

32

11.693

-11.661

17

1.983

-1.966

23

1.984

-1.961

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

67.396

-67.396

0

70.088

-70.088

0

72.187

-72.187

0.8

Overige baten en lasten

317

455

-138

-418

0

-418

-459

72

-531

0.9

Vennootschapsbelasting

1

0

1

50

0

50

50

0

50

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.351

0

2.351

2.512

0

2.512

2.537

0

2.537

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.618

688

930

1.404

196

1.208

1.079

185

894

2.1

Verkeer, wegen en water

4.018

393

3.625

6.827

222

6.605

4.392

315

4.077

2.2

Parkeren

1.432

464

968

2.244

408

1.836

2.327

465

1.862

2.4

Economische Havens en waterwegen

47

119

-72

101

125

-24

56

125

-69

2.5

Openbaar vervoer

393

269

123

310

278

32

279

283

-5

3.1

Economische ontwikkeling

808

2

807

626

0

626

717

0

717

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

46

0

46

23

0

23

6

0

6

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

113

54

59

58

68

-10

51

66

-15

3.4

Economische promotie

424

294

130

266

646

-379

320

362

-41

4.1

Openbaar basisonderwijs

239

0

239

244

0

244

256

0

256

4.2

Onderwijshuisvesting

3.209

151

3.058

2.680

139

2.541

2.506

136

2.370

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.020

3.332

1.688

4.364

2.735

1.629

5.718

4.079

1.640

5.1

Sportbeleid en activering

308

13

295

309

0

309

349

0

349

5.2

Sportaccommodaties

1.953

350

1.603

1.514

365

1.149

1.542

439

1.103

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.837

2.923

2.914

6.648

2.760

3.888

6.680

2.753

3.928

5.4

Musea

940

75

864

807

64

743

845

66

780

5.5

Cultureel erfgoed

147

33

114

164

0

164

147

0

147

5.6

Media

835

11

824

805

16

789

783

16

766

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.996

188

2.808

3.407

155

3.252

3.358

82

3.276

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.138

1.020

3.118

3.268

92

3.175

3.190

0

3.190

6.2

Wijkteams

1.687

16

1.671

1.464

13

1.451

1.387

13

1.373

6.3

Inkomensregelingen

23.643

16.970

6.673

25.318

18.840

6.478

22.317

15.772

6.545

6.4

Begeleide participatie

98

0

98

8.606

0

8.606

7.282

0

7.282

6.5

Arbeidsparticipatie

11.399

308

11.091

2.432

0

2.432

3.700

64

3.635

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.479

2

1.476

1.471

4

1.467

1.410

4

1.405

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.236

459

6.777

7.569

773

6.797

8.151

403

7.748

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.122

0

8.122

8.282

0

8.282

11.005

0

11.005

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.310

31

3.279

156

32

124

276

32

243

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

365

0

365

424

0

424

384

0

384

7.1

Volksgezondheid

1.516

40

1.477

1.786

0

1.786

1.720

0

1.720

7.2

Riolering

2.273

3.897

-1.625

2.349

3.928

-1.579

2.407

3.983

-1.575

7.3

Afval

0

0

0

26

0

26

42

0

42

7.4

Milieubeheer

1.080

19

1.061

1.159

6

1.153

1.225

6

1.219

7.5

Begraafplaatsen

353

223

131

375

228

147

404

228

176

8.1

Ruimtelijke Ordening

826

86

739

828

10

818

752

10

742

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

4.225

7.136

-2.911

863

730

133

55

20

35

8.3

Wonen en bouwen

2.260

1.887

373

1.345

769

576

1.104

869

235

totaal saldo taakvelden

140.061

140.061

0

125.885

125.885

0

122.540

122.540

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

begroot 2020

begroot 2021

begroot 2022

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.504

0

2.504

2.457

0

2.457

2.457

0

2.457

0.10

Mutaties reserves

3.851

3.409

442

3.852

2.327

1.525

3.453

2.317

1.136

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-457

0

-457

-332

0

-332

-1.362

0

-1.362

0.2

Burgerzaken

741

260

481

795

266

529

783

225

558

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

809

742

68

792

742

50

789

542

248

0.4

Overhead

13.517

1.267

12.250

13.390

1.267

12.123

13.184

1.267

11.917

0.5

Treasury

68

498

-430

-8

486

-494

71

474

-402

0.61

OZB woningen

407

4.635

-4.228

407

4.695

-4.288

407

4.703

-4.296

0.62

OZB niet-woningen

171

4.420

-4.249

171

4.464

-4.293

171

4.509

-4.338

0.63

Parkeerbelasting

0

2.110

-2.110

0

2.110

-2.110

0

2.110

-2.110

0.64

Belastingen Overig

23

1.984

-1.961

23

1.984

-1.961

23

729

-706

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

72.996

-72.996

0

73.462

-73.462

0

73.969

-73.969

0.8

Overige baten en lasten

100

42

58

367

0

367

572

0

572

0.9

Vennootschapsbelasting

50

0

50

50

0

50

50

0

50

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.537

0

2.537

2.537

0

2.537

2.537

0

2.537

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.161

185

976

1.153

185

968

1.153

185

968

2.1

Verkeer, wegen en water

4.641

390

4.251

4.734

390

4.344

4.729

390

4.339

2.2

Parkeren

2.304

465

1.838

2.301

465

1.836

2.299

465

1.834

2.4

Economische Havens en waterwegen

56

125

-70

55

125

-70

30

125

-95

2.5

Openbaar vervoer

278

283

-5

275

283

-9

273

283

-10

3.1

Economische ontwikkeling

717

0

717

717

0

717

717

0

717

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

6

0

6

6

0

6

6

0

6

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

51

64

-13

51

62

-11

51

60

-9

3.4

Economische promotie

308

362

-54

238

362

-124

238

362

-124

4.1

Openbaar basisonderwijs

484

267

217

215

0

215

215

0

215

4.2

Onderwijshuisvesting

4.071

1.119

2.952

2.942

136

2.806

3.259

136

3.123

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.719

4.079

1.641

5.719

4.079

1.641

5.719

4.079

1.641

5.1

Sportbeleid en activering

337

0

337

337

0

337

337

0

337

5.2

Sportaccommodaties

1.515

439

1.076

1.504

439

1.065

1.486

439

1.047

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.973

2.753

4.220

6.778

2.753

4.025

6.754

2.753

4.002

5.4

Musea

845

66

779

845

66

779

844

66

779

5.5

Cultureel erfgoed

147

0

147

147

0

147

147

0

147

5.6

Media

783

16

766

783

16

766

783

16

766

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.104

7

3.097

3.103

7

3.096

3.098

7

3.091

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.387

0

3.387

3.357

0

3.357

3.357

0

3.357

6.2

Wijkteams

1.387

13

1.373

1.387

13

1.373

1.387

13

1.373

6.3

Inkomensregelingen

22.356

15.812

6.544

22.530

16.029

6.502

22.889

16.387

6.502

6.4

Begeleide participatie

6.792

0

6.792

6.792

0

6.792

6.792

0

6.792

6.5

Arbeidsparticipatie

3.819

64

3.754

3.838

64

3.773

3.900

64

3.836

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.410

4

1.405

1.410

4

1.405

1.410

4

1.405

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.194

403

7.791

8.289

403

7.886

8.337

403

7.934

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

10.652

0

10.652

10.269

0

10.269

10.328

0

10.328

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

276

32

243

276

32

243

276

32

243

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

384

0

384

384

0

384

384

0

384

7.1

Volksgezondheid

1.720

0

1.720

1.720

0

1.720

1.720

0

1.720

7.2

Riolering

2.407

3.983

-1.575

2.407

3.983

-1.575

2.407

3.983

-1.575

7.3

Afval

42

0

42

42

0

42

42

0

42

7.4

Milieubeheer

1.224

6

1.218

1.202

6

1.195

1.202

6

1.195

7.5

Begraafplaatsen

404

228

176

404

228

176

403

228

175

8.1

Ruimtelijke Ordening

752

10

742

752

10

742

752

10

742

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

154

20

134

153

20

133

153

20

133

8.3

Wonen en bouwen

1.082

704

378

1.053

704

349

1.053

704

349

totaal saldo taakvelden

124.261

124.261

0

122.667

122.667

0

122.064

122.064

0