Begroting 2019

Algemene baten en lasten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Voorheen waren dit alleen de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en stelposten, vanaf 2017 behoren ook de overheadkosten en de te betalen Vennootschapsbelasting hiertoe.
Hieronder een totaaloverzicht van alle lasten en baten die tot dit hoofdstuk behoren.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2017

begroot
2018

begroot
2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

Lasten

14.157

14.763

13.914

14.335

14.399

14.478

Baten

89.572

82.482

84.956

85.842

86.358

85.651

Resultaat voor bestemming

-75.416

-67.719

-71.042

-71.507

-71.958

-71.173

Mutaties reserves:

toevoegingen

10.054

743

948

421

583

-448

onttrekkingen

3.317

1.791

1.331

1.045

664

664

Resultaat na bestemming

-68.679

-68.767

-71.425

-72.132

-72.040

-72.284

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 14.857

12,1 %

Baten

€ 86.287

70,4 %