Begroting 2019

H. Grote projecten

Inleiding

Inleiding

In 2013 heeft de rekenkamer in opdracht van de raad een onderzoek uitgevoerd betreffende “Grote projecten in Tiel”.

In mei 2016 heeft de raad de rolverdeling tussen de ambtelijke organisatie, het college en de raad vastgelegd bij grote gemeentelijke  (ruimtelijke) projecten. Wie beslist wanneer, waarover en wie wordt wanneer, waarover geïnformeerd?  Hoe hoger de bestuurlijke relevantie, hoe groter de betrokkenheid van de raad.

Bij grote projecten is de gemeente initiatiefnemer en heeft de regie op de realisatie van het project. Zij neemt in elke fase de GO/NO go besluiten. Om te bepalen of een project als “groot” kan worden aangemerkt is gekeken naar de volgende criteria:

  1. de (financiële) omvang
  2. de aard (complexiteit)
  3. de (politiek bestuurlijke) risico’s
  4. de maatschappelijke impact

De paragraaf grote projecten geeft een doorkijk van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de als zodanig benoemde grote projecten voor het komende jaar, waarbij een
onderscheid is aangebracht tussen de door de raad benoemde grote projecten en de door het college benoemde grote projecten.

Op grond hiervan is een projectenkalender opgesteld. Deze projectenkalender geeft een overzicht van de als “groot” aangemerkte gemeentelijke projecten in het ruimtelijke domein. De projectenkalender is als bijlage opgenomen in deze paragraaf.