Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan.

bedragen x € 1.000 

Boekwaarde
per 1-1-2019

Bij:
Investering

Af:
afschrijving / aflossing

Boekwaarde
per 31-12-2019

Financiële vaste activa

9.509

491

9.018

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

145.364

10.912

5.443

150.834

Totaal

154.874

10.912

5.934

159.852

Leningen

De volgende tabel bevat onze opgenomen geldleningen. Hierbij is inbegrepen een lening van 32 miljoen die in het 3e kwartaal van 2017 is/wordt afgesloten.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2019

Af:
Aflossing

Bij:
op te nemen

Boekwaarde per
31-12-2019

Rente

Opgenomen geldleningen ten behoeve van woningcorporaties

8.353

301

8.052

264

Overige opgenomen geldleningen

109.283

17.729

17.729

109.283

1.431

Totaal opgenomen geldleningen

117.636

18.030

17.729

117.335

1.695

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

In de programma's is aangegeven hoe de stand en het verloop van de afzonderlijke reserves is. In de volgende tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen.
Voor de stand per 1 januari 2019 is uitgegaan van de begroting 2018 inclusief de vastgestelde wijzigingen t/m juni 2018. Voor de vermeerderingen en verminderingen zijn de cijfers van deze begroting 2019 aangehouden.

bedragen x € 1.000

Saldo per
1-1-2019

Vermeerderingen conform begroting

Verminderingen conform begroting

Saldo per
31-12-2019

Algemene weerstandsreserve

14.604

0

0

14.604

Bestemmingsreserves

25.889

5.896

3.414

28.371

Voorzieningen

2.944

505

0

3.449

Totaal

43.437

6.401

3.414

46.424

In de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geraamd:

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Toelichting

Diverse reserves ter dekking van kapitaallasten

491.419

toevoeging rente, onttrekking kapitaallasten, jaarlijks aflopend

Onderhoud binnensportaccommodaties

516.873

Onderhoud cultuurcluster

in 2019 geen storting

Collectie Museum

in 2019 geen storting

Onderhoud Museum

19.195

Vervangingsinvesteringen Agnietenhof

64.230

t.b.v. vervangingen < € 50.000, in 2019 geen storting

Onderhoud Agnietenhof

43.183

22.671

Vervangingsinvesteringen Zinder

39.000

39.000

Onderhoud strategische eigendommen

25.000

Verrijkingsmaatregelen

21.576

Automatisering

741.751

760.614

onttrekking wisselt per jaar

MMP diensten en middelen

in 2019 geen storting

Totaal

1.360.002

1.424.510

De meerjarenraming van het verloop van de reserves is als volgt:

bedragen x € 1.000

Saldo per
31-12-2019

Saldo per
31-12-2020

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Algemene weerstandsreserve

14.604

14.604

14.604

14.604

Bestemmingsreserves

28.371

31.809

36.259

40.320

Totaal

42.976

46.413

50.863

54.924

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat voor veel bestemmingsreserves geen planning beschikbaar is voor de besteding van de middelen. De bestemming is dan wel vastgelegd, maar nog niet bekend is wanneer deze besteding zal plaatsvinden. In werkelijkheid zullen de bestemmingsreserves dan ook lager uitvallen dan in bovenstaande meerjarenraming.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn enkele kerngegevens van onze gemeente opgenomen. Dit zijn tevens de belangrijkste factoren voor de berekening van de algemene uitkering.

Omschrijving

Eenheid

Werkelijk
2017

Begroot 2018

Begroot
2019

Begroot
2020

Begroot 2021

Begroot 2022

WOZ-waarde woningen

€ 1 miljoen

3.369

3.479

3.735

3.755

3.775

3.790

WOZ-waarde niet-woningen

€ 1 miljoen

1.041

1.058

1.079

1.090

1.101

1.112

Inwoners

Personen

41.488

41.465

41.550

41.630

41.694

41.703

Jongeren (< 20 jaar)

Personen

9.820

9.632

9.510

9.388

9.267

9.145

Ouderen (> 64 jaar)

Personen

7.016

7.245

7.470

7.695

7.921

8.146

Huishoudens met laag inkomen

Huishoudens

5.677

5.676

5.688

5.699

5.707

5.709

Bijstandsontvangers

Personen

1.264

1.209

1.213

1.247

1.292

1.333

Uitkeringsontvangers

Personen

3.627

3.572

3.576

3.610

3.655

3.696

Minderheden

Personen

5.250

5.309

5.371

5.435

5.498

5.558

Leerlingen (V)SO

Personen

738

724

715

706

697

687

Leerlingen VO

Personen

2.867

2.812

2.777

2.741

2.705

2.670

Oppervlakte land

Hectaren

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

Oppervlak bebouwing

Hectaren

299

299

299

299

299

299

Historische kern

Hectaren

14

14

14

14

14

14

Woonruimten

Woonruimten

18.033

18.069

18.170

18.266

18.342

18.353

Bodemfactor

Vermenigvul-digingsfactor

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Bedrijven

Vestigingen KvK

3.977

3.977

3.977

3.977

3.977

3.977