Begroting 2019

Vitale en aantrekkelijke stad

Wat zijn de doelen (voor 2019 - 2022)?

Wat zijn de doelen (voor 2019 - 2022)?

Voor elke inwoner is een aantrekkelijk, passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod

Sport en bewegen helpt om fit en gezond te zijn. Daarnaast versterkt sport en/of bewegen de sociale contacten en kan het de druk op de gezondheidszorg verminderen. Daarom zet de Gemeente Tiel samen met sportverenigingen, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties, onderwijs en commerciële sportaanbieders in om meer mensen in Tiel te laten sporten en of bewegen.

Om dit te realiseren hebben we de volgende subdoelstellingen:
- Een nieuw en duurzaam zwembad voor sport, spel en ontspanning
- Stimuleren van de samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners op het gebied van sport en bewegen (Heel Tiel Beweegt)
- Een geactualiseerd sportbeleid met een effectieve inzet van het beschikbare sportbudget
- Een zichtbaar sport- en beweegaanbod voor jong en oud op de scholen en in de wijk

Prestatie indicator
% personen (19+) dat voldoet aan de Norm Gezond Bewegen (meting via Monitor GGD elke 4 jaar)
% personen (19+) met overgewicht (meting via Monitor GGD elke 4 jaar)

Cultuur en cultuureducatie

De gemeente streeft naar een kwalitatief en veelzijdig cultuuraanbod voor iedereen. Cultuur confronteert, amuseert, activeert en inspireert. Culturele activiteiten dragen tevens bij aan de sociale cohesie en de dynamiek van een buurt, wijk of stad.

Cultuureducatie verrijkt de leeromgeving. Het voedt de verbeelding, verruimt de blik en stimuleert onderzoekend leren. De gemeente wil cultuureducatie met kwaliteit voor ieder kind. De culturele instellingen hebben de afgelopen jaren samen met het onderwijs ingezet op doorlopende leerlijnen op het gebied van dans, muziek en erfgoed. Soms is meer maatwerk per school gewenst. In 2019 wil de gemeente daarom samen met de scholen en culturele instellingen een lokaal convenant Cultuur en Onderwijs afsluiten over o.a. de borging van cultuureducatie in het onderwijs en meer maatwerk.

Doelen, producten en prestatieafspraken
In het convenant met het Cultuurbedrijf (2018 t/m 2021) zijn de doelen voor deze convenantperiode beschreven inzake podiumkunsten, beeldende kunst, cultuureducatie en de ondersteuning van amateurkunst beschreven en zijn de product-, budget- en prestatieafspraken vastgelegd.  
Met Bibliotheek Rivierenland zijn er recent weer meerjarenafspraken vastgelegd in een regionaal convenant uitvoering bibliotheekwerk (2019 t/m 2022).  De af te nemen producten en prestaties in relatie tot de hoogte van de subsidie worden per gemeente per jaar vastgelegd in een uitvoeringsbeschikking.
Het museum beschikt over een geactualiseerd beleidsplan (2018 - 2022).

Evenementen
Tiel heeft een aantrekkelijk evenementenaanbod voor inwoners en bezoekers van Tiel. De komende jaren gaan we:

  1. werken met het evenementenbeleid;
  2. geld geven (subsidies of sponsorbijdragen);
  3. het evenementenbeleid verbeteren/actualiseren.