Begroting 2019

G. Grondbeleid

Inleiding

Inleiding

Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) verplicht gemeenten om in de begroting en jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen.

In de paragraaf grondbeleid wordt een beknopte weergave gegeven van het door de gemeente gevoerde
grondbeleid. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat deze paragraaf grondbeleid tenminste:

  • Visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen;
  • Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd
  • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • Een onderbouwing als er sprake is van een winstneming;
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s

De grondexploitaties worden éénmaal per jaar geactualiseerd per 1 januari en verwerkt in de jaarrekening. De meest actuele cijfers bij het opstellen van deze begroting zijn van de jaarrekening 2017 en zijn in deze paragraaf verwerkt.