Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Financiën

Financiën

In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen (inclusief schoolgebouwen) Tegenover deze uitgavenbudgetten staan soms inkomsten uit huur. In de diverse reserves voor onderhoud zit per 31 december 2018 een bedrag van ruim € 4 miljoen.

De gemeente is eigenaar van vastgoedobjecten, die zeer verschillend van aard zijn. Elk vastgoedobject vraagt om passend onderhoud en beheer. Team Vastgoed heeft bijna alle objecten laten beoordelen op de staat van onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in een meerjaren onderhoudsplan. In 2019 zijn alle plannen omgezet naar duurzame meerjaren onderhoudsplannen. De meerjaren onderhoudsplannen  zijn verwerkt in de begroting. Een extern bureau beoordeelt iedere 3 jaar de meerjaren onderhoudsplannen.

Wij gaan de komende jaren verder met het verkopen van  een aantal vastgoedobjecten. Het gaat hier om gebouwen, die de gemeente niet meer nodig heeft voor de eigen taken. Wij  verwachten dat de verkoop van gebouwen ongeveer € 200.000 per jaar oplevert. Daarom hebben wij bij de dekkingsmaatregelen voor deze begroting hiervoor een inkomst ingeboekt van € 200.000 per jaar gedurende de komende 3 jaren.