Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Het beleidskader

Het beleidskader

In 2005 is de Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen vastgesteld. Deze nota verdeelt het groen in de gemeente onder in zogenaamde ligginggebieden (bijvoorbeeld centrum, industriegebieden, woonwijken) met ieder hun eigen inspanning voor het reguliere, dagelijks (= netheids-) onderhoud. De basis voor de onderhoudsinspanningen ligt in het handhaven van de technische kwaliteit, veiligheid en het verbeteren van de tevredenheid van de Tielse burger over het netheidsonderhoud.

De ambities gesteld in de Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen, welke bijgesteld zijn in de begrotingen van de afgelopen jaren zijn vertaald in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) die met de AVRI gesloten is. Middels verantwoording van AVRI en/of monitoring vanuit de gemeente zal getoetst worden of de gestelde ambities gehaald worden.

In 2006 zijn het Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer vastgesteld. De plannen vormen het kader voor de inrichting en omvormingen (= groot onderhoud) van het groen. Uitwerking vindt plaats in beheerplannen. In die beheerplannen worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Het groenbeheerplan is in 2010 vastgesteld. Vanaf 2012 is gestart met de uitvoering van de geprioriteerde projecten.

In 2009 is de Ontwikkel -en Beheervisie Begraafplaatsen gemeente Tiel 2010 - 2020 vastgesteld. In 2018 is voor de begraafplaats Ter Navolging (Rijksmonument) is een herziene beheerovereenkomst 2018 met de Stichting Ter Navolging afgesloten.