Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Kengetallen

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot de riolering zijn verzameld in het rioolbeheersysteem. In het gemeentelijk rioleringsplan staan alle aanwezige voorzieningen. De belangrijkste zijn:

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheid

Gemengde- en vuilwaterriolering

185

km

Hemelwaterriolering

56

km

Persleidingen

34

km

Drainageleidingen

15,3

km

Wadi's

2,4

km

Minigemalen

192

stuks

IBA (individuele behandeling afvalwater)

6

stuks

Vuilwaterrioolgemalen

9

stuks

Hemelwatergemalen

4

stuks

Grondwatergemaal

1

stuks

Randvoorzieningen (bergbezinkbassins)   

8

stuks

Externe overstorten gemengd

29

stuks

Externe overstorten hemelwater

31

stuks