Begroting 2019

C. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Inleiding

De gemeente Tiel heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken, gebouwen, etc. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op verschillende beleidsterreinen zoals veiligheid, vervoer, recreatie, onderwijs en welzijn.

Het onderhoud van de kapitaalgoederen is vastgelegd in beleids- en beheerplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op het beleidskader, de ontwikkelingen, de geplande onderhoudswerkzaamheden voor 2019 en de bijbehorende financiële consequenties.

De projecten in de openbare ruimte zijn integraal afgestemd en gepland. De disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte verkennen elkaars werkzaamheden en voeren die binnen één project uit. Het doel is een hogere efficiëntie voor de organisatie en minder hinder voor de inwoners. De integrale planning voor de fysieke projecten in 2019 is elders in deze paragraaf opgenomen.  In de jaarrekening 2019 wordt de evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken.