Begroting 2019

B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage: top 10 risico's

Bijlage: top 10 risico's

Tabel 5                                         Top 10 van de risico's per 1 september 2017 (begroting 2018)

Rang-
schik-
king

Risico

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

Invloed op weer-stand

1

Precarioheffing op elektriciteitsleidingen wordt niet gerealiseerd

In de jaarrekening 2017 is de opbrengst van de precarioheffing 2012-2017 op elektriciteitsleidingen verwerkt en gestort in de algemene weerstandsreserve. Hierover lopen nog rechtszaken, de kans bestaat dat de rechter de het beroep tegen de aanslagen gegrond verklaart.

Opbrengst wordt niet gerealiseerd

40%

€ 9.645.000

De middelen worden niet besteed maar zijn gestort in de algemene weerstandsreserve; t.b.v. de rechtszaken worden we ondersteund door een extern bureau.

48,88%

2

Hogere kosten Sociale Werkvoorziening dan geraamd

Werkzaak Rivierenland raamt in z'n begroting veel lagere kosten voor sociale werkvoorziening dan in eerdere jaren. Over deze raming bestaan de nodige twijfels.

Hogere bijdrage te betalen aan Werkzaak

50%

€ 600.000 structureel

3,82%

3

Tekortschietende budgetten voor bouwwerken

Door krapte op de markt lukt het niet om werken aan te besteden binnen de vastgestelde budgetten

Aanvullende kredieten nodig

70%

€ 1.000.000

Bij raming kredieten grotere marge opnemen voor onvoorzien

3,56%

4

Niet voldoen aan criteria die gelden voor de vangnetregeling

Een gemeente die een tekort heeft op de rijksmiddelen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen kan onder voorwaarden een beroep doen op een vangnetregeling. In Tiel doen we dat en zijn de inkomsten hiervan in de begroting geraamd.

Geen aanvullende bijdrage op basis van de vangnetregeling

50%

€ 1.000.000

3,38%

5

Rio-Vahstal: noodzakelijke programmawijziging door ontbreken markt voor huidig programma

Als het programma gewijzigd dient te worden naar grondgebonden woningen verslechtert het resultaat met € 610.000 en is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen.

Slechter resultaat

50%

€ 610.000

3,09%

6

De algemene uitkering is lager dan begroot.

In de meerjarenraming is gewerkt met bepaalde veronderstellingen m.b.t. het accres, de inflatie, ruimte onder het BCF-plafond e.d. In de praktijk blijkt dat deze meestal anders uitpakken dan wordt voorzien. Dat kan zowel een positief als een negatief effect hebben.

Tekort op de begroting of de jaarrekening.

50%

Maximaal
€ 750.000 gebaseerd op ervaring in eerdere jaren.

Tijdig nadenken over het opvangen van dit tekort door middel van bezuinigingen of anderszins.

2,57%

7

Ontwikkeling Bleekveld: lagere grondopbrengst door lagere prijs per m2

Minder opbrensten

50%

€ 470.000

2,38%

8

Taakstellende bezuiniging achterblijvende overhead wordt niet gerealiseerd

In het verleden hebben we bij uitbesteding van taken gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. Vanuit de in- en uitbestedingen in de afgelopen jaren staan nog taakstellingen open. Door de stapeling van taakstellingen wordt het steeds moeilijker deze verantwoord te realiseren.

Er is minder dekking aanwezig voor de overheadkosten

70%

€ 250.000 structureel

Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere manier door te belasten. Inkomsten genereren door werkzaamheden voor de nieuwe of andere organisaties te verrichten

2,13%

9

Tekort op budget uitvoering taken Wmo

In deze begroting is het budget geraamd dat via de algemene uitkering beschikbaar is gesteld. De kosten fluctueren jaarlijks.

Tekort op het budget

30%

€ 500.000 structureel

In de financiële beschouwingen hebben we beschreven hoe we de tekorten binnen sociaal domein willen oplossen.

1,90%

10

Bezuinigingen worden niet volledig gerealiseerd

Betreft de bezuinigingen van de begrotingen 2018 en 2019. Risico's zitten met name bij handhaving AVRI, verkoop eigendommen en hogere raming inkomsten

Tekort op jaarrekening

50%

Maximaal € 750.000

Goede monitoring van genomen maatregelen

1,90%