Begroting 2019

A. Lokale heffingen

Algemene inleiding

Algemene inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2019 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten (retributies), die volgens de Gemeentewet worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

De gemeente Tiel heft de volgende belastingen:

 • onroerende-zaakbelastingen*
 • hondenbelasting*
 • parkeerbelastingen
 • precariobelasting
 • reclamebelasting*
 • rioolheffing*
 • toeristenbelasting

De heffingen, gemerkt met een * worden verzorgd door de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Tevens verzorgt BSR de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

De volgende retributies (rechten) worden in Tiel geheven:

 • Haven-, kade- en liggelden (Scheepvaartrechten)
 • Leges
 • Lijkbezorgingsrechten
 • Marktgelden

Het gemeentelijke belastinggebied is wettelijk begrensd; alleen de in de Gemeentewet (art. 219) opgesomde heffingen mogen worden opgelegd. In dit artikel wordt tevens geregeld, dat de gemeente vrij is in het hanteren van heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van inkomen, winst of vermogen.

Ten aanzien van de rechten is bepaald dat hierop geen winst mag worden behaald. Dit wordt berekend op begrotingsbasis: de geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden.
Wij gaan ervan uit dat onze tarieven grotendeels kostendekkend zijn, maar kunnen dat nog niet voor 100% aantonen. In deze paragraaf moeten we vastleggen hoe we de kostendekkende tarieven onderbouwen.
De systematiek van berekenen is inmiddels vastgelegd in de financiële verordening. Deze is verder uitgewerkt in een methodiek van vastleggen van gegevens over de hoeveelheid tijd die aan de diverse producten en diensten wordt besteed. De vervolgstap is nu het daadwerkelijk vastleggen hiervan. Op dit moment is dat nog niet gebeurd.