Begroting 2019

Financiële beschouwingen

Inleiding

Inleiding

Het uitgangspunt voor deze begroting is de Perspectievennota 2018 en de besluitvorming daarover in uw raadsvergadering van 27 juni 2017. De daarin door u aangenomen moties hebben we verwerkt in deze begroting.
In de Perspectievennota bleek dat het meerjarenperspectief een tekort vertoonde. We hebben van u de opdracht gekregen om u een sluitende begroting 2019 aan te bieden. Dat is gelukt.
Voor de jaren 2020-2022 hebben we nog een uitdaging, die we samen met u willen oppakken.
We doen u in deze begroting voorstellen om de budgetten voor het Sociaal Domein aan te passen aan de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren, waarmee we in eerste instantie een flink hoger tekort ramen, dat we vervolgens in elk geval incidenteel voor 2019 oplossen.

In deze beschouwingen gaan we in op de uitgangspunten van de begroting, de in deze begroting verwerkte aanpassingen, de uitkomsten van de begroting en de voorgestelde dekkingsmaatregelen. We sluiten af met een aantal andere onderwerpen van financiële aard en een conclusie over de huidige financiële positie.