Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten 2017-2022

In de bijlage Financiële overzichten van deze begroting is een volledig overzicht opgenomen van de baten en lasten in de jaarrekening 2017, de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 op programmaniveau. In eerste instantie zijn de cijfers vermeld exclusief verrekeningen met reserves en vervolgens inclusief deze verrekeningen. In dezelfde bijlage hebben we een overzicht 2017-2022 opgenomen op het niveau van de taakvelden, die m.i.v. deze begroting verplicht voorgeschreven zijn.

Overzicht nieuwe uitgaven 2019-2022

Conform de door u op 27 juni besproken Perspectievennota stellen wij u de volgende nieuwe uitgaven 2019-2022 voor. Hierin zijn ook meegenomen de nieuwe uitgaven waarvan u via moties heeft gevraagd deze op te nemen indien daarvoor de middelen kunnen worden gevonden.

De nieuwe uitgaven in onderstaande tabel waren nog niet eerder verwerkt in de begroting.

bedragen x € 1.000

investering

 jaarlasten

progr.

2019

2020

2021

2022

Buurtbemiddeling

1

11

11

11

11

Toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

2

10

10

10

10

Vervanging trekkenwand Agnietenhof (t.l.v. reserve vervangingsinvesteringen)

3

350

Financiële bijdrage verkeersregelinstallatie N834

6

541

44

44

43

Bijdrage Regionaal Investeringsfonds

5

125

Bodemsanering voormalig Wetroterrein Papesteeg

5

100

Update regionaal fietsroutenetwerk

5

5

5

5

5

Vervanging houten damwanden Annie
Romeinstraat

6

36

2

2

2

Herinrichting openbare ruimte Esdoornstraat-Meidoornstraat

6

450

22

22

21

Uitvoeringsplan wijkregisseurs

2

111

111

81

81

Totaal nieuwe uitgaven

362

205

174

174

Bij de programma's is een overzicht van de nieuwe uitgaven per programma opgenomen.

De hieronder vermelde investeringen zijn al in eerdere begrotingen opgenomen en zullen niet voor 2019 worden afgerond. Een aantal daarvan is doorgeschoven naar latere jaren.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2019

2020

2021

2022

Vervanging VRI Kellenseweg/Staartseweg

4

652

50

50

49

Transitieplan Waalkade/kademuur (t.l.v. reserve parkeren)

6

3.000

Burense Poort

5

1.000

50

50

49

Vernieuwbouw Lingecollege*

7

22.875

875

875

875

875

Totaal

875

975

975

973

* Zolang er nog geen kapitaallasten zijn storten we de berekende jaarlast in een reserve t.b.v. tijdelijke huisvestingslasten (voor zover noodzakelijk)

Uitgangspunten van de begroting 2019-2022
In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Deze begroting is opgesteld conform de voorschriften uit het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten' (BBV) van 5 maart 2016 en de daarna gepubliceerde aanvullingen hierop van de commissie BBV.
 2. Daarnaast hanteren we de uitgangspunten voor het financieel beleid conform de vastgestelde financiële verordening 2018.
 3. De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Daarnaast is rekening gehouden met de in de Perspectievennota 2018 opgenomen nieuwe uitgaven vanaf 2019-2022.
 4. Rekening is gehouden met de gevolgen van het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de meeste budgetten geraamd zijn exclusief BTW, met uitzondering van de budgetten waarvoor de BTW niet wordt gecompenseerd.
 5. Uitgangspunt is het prijspeil per 1 januari 2019. In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met prijsstijgingen.
 6. De prijsstijging ten opzichte van de begroting 2018 is geraamd op 2%. Deze raming is gebaseerd op de verwachting voor de netto materiële overheidsconsumptie zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2018.
 7. Bij de raming van de salarissen is als basis genomen de laatst overeengekomen CAO voor gemeenteambtenaren, die loopt tot 1 januari 2019. Voor 2019 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten met 3%.
 8. Daarnaast is rekening gehouden met de toekenning van normale salarisperiodieken. Voor het meerjarenperspectief is hiervoor een stijging van de loonsom met 0,5% per jaar meegenomen.
 9. Voor bestaande en nieuwe investeringen wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,0%. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd, dat geldt ook voor de reserve waaruit kapitaallasten worden gedekt. Uit deze reserves worden alleen de afschrijvingslasten onttrokken.
 10. De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018. Bij taakmutaties die leiden tot een aanpassing van de algemene uitkering wordt als volgt gehandeld:
  1. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor nieuwe taken of uitbreiding van een bestaande taak (inclusief de overheveling van een doeluitkering naar het gemeentefonds) worden in principe geoormerkt.
  2. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor stimulering van beleid lopen mee in de afweging rond nieuw beleid bij de begroting.

Verschillenverklaring

Hieronder volgt een analyse op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018.
De (gewijzigde) begroting 2018 kent een saldo van € 333.000 negatief (stand 1e voortgangsrapportage), de begroting 2019 een overschot van € 206.000. Het verschil van € 539.000 wordt als volgt verklaard.
Op programmaniveau is een uitgebreidere verklaring opgenomen.

bedragen x € 1.000

Salarisstijging a.g.v. CAO en sociale lasten

N

-630

Gevolgen prijsstijgingen

N

-700

Eenmalige budgetten 2018 vervallen

V

519

vervallen frictiekosten outsourcen T+H

V

245

Verhoging budget Jeugdzorg

N

-3.000

Vervallen dienstverlening Neerijnen

N

-277

Begroting Werkzaak

V

373

Eigen bijdragen Wmo

N

-376

Vervallen toevoeging verliesvoorziening

V

120

Algemene uitkering

V

2.099

Bijdrage reserve vogelbuurt

V

166

Budget onderhoud wegen

N

-586

Belastingopbrengsten

V

413

Opbrengst verblijfsbelasting

N

-325

In deze begroting verwerkte dekkingsmaatregelen

V

2.433

Renteresultaat

V

282

Diversen

N

-217

Totaal

V

539

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
De meeste ramingen in de exploitatiebegroting hebben een structureel karakter. Hierop bestaan enkele uitzonderingen.
In deze begroting zijn de volgende niet-structurele lasten en baten opgenomen:

2019

2020

2021

2022

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1

Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen i.v.m hoogconjunctuur en ontwikkeling bedrijventerrein Medel

165

Programma 2

Inrichten toegang sociaal domein

200

200

200

Programma 3

Incidenteel budget Tiel beweegt

13

Programma 4

Geen incidentele baten en lasten

Programma 5

Aanstelling stadsmakelaar ivm leegstand Binnenstad

70

70

Lasten af te stoten panden (voormalige wisselscholen) dekking uit reserves

90

Sanering Wetro terrein

100

Boekwinst verkoop panden

200

200

200

Programma 6

Afstoten snippergroen (kosten uitvoering gedekt door verkoopopbrengst

75

75

Programma 7

Verkoop schoolwoningen en gymzaal

1.250

Afschrijving ineens verkochte gebouwen

1.590

Programma 8

Hogere legesopbrengsten

150

Regionaal investeringsfonds

125

Algemene baten en lasten

Jaarlasten Beursplein Rivierenland

320

Opbrengst precarioheffing gasleidingen

1.255

1.255

1.255

Bovenformatief personeel

115

72

67

42

Totaal

908

1.917

1.927

2.747

200

1.455

200

0

Saldo lasten -/- baten

-1.009

-820

-1.255

200

Het saldo lasten -/- baten kan worden gecorrigeerd op de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2018-2021 om zodoende vast te stellen wat het structurele saldo van de begroting is. Dit structurele saldo wordt door de provincie gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.