Begroting 2019

Inwoners en Bestuur

Programma 8

Inwoners en Bestuur

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.675

3,0 %

Baten

€ 640

0,5 %