Begroting 2019

Mobiliteit

Programma 4

Mobiliteit

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 4.557

3,7 %

Baten

€ 3.738

3,1 %