Begroting 2019

Sociaal Domein

Programma 2

Sociaal Domein

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 60.796

49,6 %

Baten

€ 16.289

13,3 %