Begroting 2019

Vaststellingsbesluit

4 Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018;

gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;

besluit:

A.   de Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2019, hetgeen inhoudt:
1.   de bestaande exploitatielasten 2019;
2.   de nieuwe exploitatielasten en investeringen voor 2019;
3.   de daarvoor aangewezen dekking.

B.   de Programmabegroting 2019-2022 voor de jaren 2020 t/m 2022 voor kennisgeving aan te nemen en te
      gebruiken als basis voor het toekomstige beleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 november 2018,
de griffier,                            de voorzitter,