Begroting 2019

Algemene beschouwingen

2 Algemene beschouwingen

Het komend jaar staat in het teken van het motto van het nieuwe college, dat in het voorjaar van 2018 is aangetreden: samen aanpakken en zorgen dat de boel op orde is.

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet. Er is geïnvesteerd in de Tielse poorten, Westluidense, Santwijckse en Burense Poort, o.m. om onze ligging aan de Waal beter te benutten. In 2019 zal de herinrichting van de Waalkade zijn beslag krijgen.
Om de economische ontwikkeling te bevorderen werken we met regiogemeenten samen aan de regionale ambities. Bij de afronding van het regionale bedrijventerrein Medel bieden we vooral plaats aan logistieke ondernemers die behoefte hebben aan grote kavels. Om de binnenstad een aantrekkelijke en bloeiende ‘huiskamer’ te laten zijn voor inwoners én bezoekers trekken ondernemers, bewoners en gemeente samen op. De gemeente investeert extra in de openbare ruimte van het centrum.

Ook op andere terreinen zijn er grote stappen gemaakt: de wijkregisseurs versterken en verbinden mensen in wijk, buurt en dorp. Daar zijn veel initiatieven uit voortgekomen waar inwoners zelf de regie hebben, zij blijken tot veel in staat. De aanpak van de schuldenproblematiek werpt zijn vruchten af. Evenals de samenwerking met partners in het onderwijsachterstandenbeleid, het armoedepact en in het tegengaan van laaggeletterdheid, > 16% van de Tielse inwoners is laaggeletterd. Ook  werkt  de  gemeente  vruchtbaar  samen  met  partners in het veiligheidshuis en buurtpreventieteams om de veiligheid in Tiel te vergroten. Veiligheidscijfers hebben zich de afgelopen jaren in gunstige zin ontwikkeld.

Nú moeten we zorgen dat ‘de boel op orde is en blijft’, er liggen grote opgaven op het bord van de gemeente.
In het sociaal domein is duidelijk geworden dat de uitgaven groter zijn dan wat Tiel van het Rijk krijgt. In 2019 gaan we onderzoeken wat in ons vermogen ligt om dat meer in balans te brengen. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van een analyse van de samenstelling en aard van de Tielse bevolking.
De omgevingsvisie vraagt een transformatie in de werkwijze van de gemeente, maar ook een omslag bij ontwikkelaars en direct betrokkenen. Daarin moet Tiel ook investeren. En er ligt een flinke opgave als het om de bouw van woningen gaat. Maar ook moeten we de transformatie gaan maken naar aardgasloos wonen en werken.

Deze opgaven voor Tiel en de taken die de gemeente al heeft, zijn op dit moment niet goed afgestemd op de beschikbare financiële middelen.
Het wordt dit jaar de kunst om een balans te vinden tussen noodzakelijke bezuinigingen en investeringen in de stad en haar inwoners. Vanuit de wetenschap dat een sociale en vitale stad een stevige ruimtelijke en economische basis nodig heeft.

Samenspel tussen de gemeente, haar partners en de inwoners is en blijft daarbij noodzakelijk. Gelukkig kent Tiel heel veel mooie voorbeelden van actieve betrokkenheid bij stad en samenleving.